top of page

This policy is to inform you about the use of cookies on www.theaurora.se/ and on how we process information about you when visiting our website www.theaurora.se/.

Introduction

The Aurora Scandinavian Concours (the "Organiser"), reg.no 559454-6763 collects information with the help of cookies when you visit our website. Cookies are text files with small pieces of data, that are stored on your device (such as your computer, mobile phone or tablet) when you visit a website. Cookies may enable a website to save certain information such as to remember your actions and preferences over a period of time so that you do not have to re-enter the information when revisiting the website or browsing from one page to another.

The information created by the cookies, that are placed when you visit our website, includes information such as anonymized IP address, the length of the visit, the number of page viewings, choices made and how you navigated to our website.

You choose whether you wish to provide consent to cookies being placed on your computer or other Internet-connected unit. Given consent can be revoked by you at any time. When you visit www.theaurora.se/, cookies that are necessary are also placed that do not require your consent.

About cookies

There are two types of cookies; permanent and session cookies. Session cookies are stored temporarily on your computer when you, as a visitor, surf to and on our website. When you close your browser, all session cookies disappear. Permanent cookies remain on your computer until you remove them or the expiry date has passed. For more information on cookies, visit www.allaboutcookies.org.

Cookies used on www.theaurora.se and block or remove cookies

Our website only uses cookies that are necessary for the website to function properly, for example, by allowing you to browse the website and to access certain functions and areas of the website. Certain services or functions – such as submitting forms and applications or registering for events – cannot be provided without these cookies and they therefore cannot be disabled.

If you do not wish to allow cookies to be stored on your computer, you can change this in the browser’s settings on your computer, and delete cookies that are stored on your storage medium. There is also a possibility to refuse cookies or to choose that a warning be shown before they are stored. The instructions for your web browser or your web browser’s help function contain a description of how to do this.

If you choose to refuse the cookies that we use on our website, this may result in the website not functioning correctly.

 

 

More information and right to complain

The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in the area. For more information about cookies, visit www.pts.se/en/.

If you have questions

The Organiser is responsible for the personal data processing as described above. This means that we are responsible for ensuring that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws. For complete information about our processing of personal data, please see our Privacy Policy. Should you have any questions with regards to how we process your personal data, please contact us at info@theaurora.com.

Amendments to this policy

This policy may be updated, and any changes will be published on www.theaurora.se. We therefore recommend that you regularly review this policy for any updates.

This policy was last updated on 27 March 2024.

________________________

Cookies Policy

The Aurora Scandinavian Concours ("Arrangören"), org.nr 559454-6763, vill genom denna policy informera dig om användningen av cookies på www.theaurora.se/ och vilka uppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår hemsida.

Inledning

Arrangören inhämtar uppgifter med hjälp av cookies när du besöker på vår webbplats www.theaurora.se/. En cookie är en liten textfil som innehåller information som lagras på din enhet (t.ex. din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker en hemsida. Cookies kan göra det möjligt för hemsidan att spara vissa av dina handlingar och preferenser, så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till hemsidan eller bläddrar från en del av hemsidan till en annan.

Den information som skapas av de cookies som placeras när du besöker vår webbplats utgörs av uppgifter såsom anonymiserad IP-adress, antal sidvisningar, längden på besöket, vilka val som görs och hur du hittade till vår hemsida.

Du väljer om du vill lämna ditt samtycke till att cookies placeras på din dator eller annan internetuppkopplad enhet. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av dig. När du besöker www.theaurora.se/ placeras även nödvändiga cookies som inte kräver ditt samtycke.

Kort om cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Sessionscookies lagras temporärt på din dator när du som besökare är inne och surfar på vår webbplats. När du stänger ned din webbläsare försvinner alla sessionscookies. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess du tar bort dem eller utgångsdatumet passeras.

För mer information kring hur cookies fungerar, vänligen se www.allaboutcookies.org.

Cookies som används på www.theaurora.se/ och blockera eller ta bort cookies

På vår hemsida används bara sådana cookies som behövs för att hemsidan ska fungera korrekt, till exempel för att ge dig möjlighet att använda hemsidans funktioner och ge dig åtkomst till vissa delar av hemsidan. Tjänster och funktioner som du specifikt har bett om, till exempel att skicka in formulär, ansökningar eller anmälan till våra event, kan inte tillhandahållas utan dessa cookies. De kan därför inte stängas av.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. Det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion.

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Mer information och rätt att klaga

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området. För mer information om cookies besök www.pts.se.

Om du har frågor

Arrangören är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För fullständig information om vår behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy. Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@theaurora.com.

Ändringar i denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras och eventuella ändringar kommer att publiceras på www.theaurora.se/. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser igenom denna policy för att säkerställa att du är medveten om eventuella uppdateringar.

Denna policy uppdaterades senast den 27 mars 2024.

________________________

bottom of page